کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

دانلود فایل

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی ﻣﻘـﺪﻣـﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺻﻨﻌﺖ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و داﻣﻨﮥ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر اﻓﺰوده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ . رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺠـﺎرب ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺮن ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ  .  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ  :  ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﺎﻟﻮژی اﯾﺮﮐﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 1353  ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﯿﻞ داﻧـﺸﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی روزاﻓـﺰون از ﻫﻤﮑـﺎری ﯾـﮏ ﮐـﺎدر ﻓﻨـﯽ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی و ،  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮق ،  ﺷﯿﻤﯽ ،  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﮐﺎدر ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣـﺎﻫﺮ درﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ  .  ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ :  1- ذوب ﻓﻠـﺰات ﮐـ ،  آﻫﻨﮕـﺮی ،  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮره ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗـﯽ ﻮره ﻫـﺎی ﺑـﺎ ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺎز اﯾﻨﺪوﻣﺘﺮﯾﮏ ، اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﻨﺘﺮل شده ﮐـﻮره ﻫـﺎی ، ﭘﺨـﺖ ﻟﻌـﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  .  2- ﺷـﮑﻞ دادن و ،  ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺣﺮارﺗـﯽ ،  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺨﺖ ﮐﺮدن ﻓﻠﺰات  .  3- ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷ ﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

 • انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی,صفحات فوتوولتائیک,نیروگاه خورشیدی دانلود فایل انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی خورشید کرهای بهقطرتقریبی 1.39*106 کیلومترویباشدکه درفاصله متوسط 1.49*108 کیلومتری زمین قرارگرفته است.این کره که عمدتا از هیدروژن تشکیل شده است ویک…

 • تحقیق شیطان

  پژوهشی در باره شیطان,تحقیق شیطان,تعریف شیطان,دانلود تحقیق شیطان,راهها و حیله های شیطان چیست ؟,علت دشمنی ابلیس با آدم و همسرش چه بود ؟,علت سجده نكردن شیطان چه بود ؟,فرق شیطان با ابلیس چیست ؟,ماهیت شیطان چیست ؟,معنای كلی خاطره ،…

 • دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

  تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست,تعریف حسابداری محیط زیست,دانلود تحقیق آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست,کاربرد,مزایای حسابداری زیست محیطی,معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی,هدف…

 • مبانی نظری سلامت

  مبانی نظری سلامت دانلود فایل مبانی نظری سلامت در  21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده…

 • پرسشنامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز

  بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه,پرسشنامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز,دانلود پروژه,دانلود طرح…