پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

آب اج,پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,پروژه کارافرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,پلی اتیلن,توجیه اقتصادی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,دانلود پروژه شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,دانلود کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,شرکت,صنایع,طرح توجیه فنی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,طرح توجیهی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج,کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج در 90 صفحه ورد قابل ویرایش. شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج مستندات سیستم مدیریت کیفیت – صفحه روی جلد مستندات عنوان سند: نظامنامه شماره سند(نظام کیفیت): QM-FINAL
نوع سند: نظام نامه         رویه          دستور العمل           فرم         * سایر
نام واحد : کیفیت  نام سایر واحدهای مرتبط با سند: مدیریت- تضمین کیفیت پروژه: توضیح مهم : این سند تحت پوشش کنترل مدارک مدیریت کیفیت شرکت می باشد، کپی یا تکثیر و یا تغییر آن به هر طریق و توسط هر فرد درون و برون سازمانی مجاز نمی باشد و فقط اخذ آن از دبیرخانه تضمین کیفیت ممکن میباشد. در موارد استناد به این سند، توجه گردد که آخرین بازنگری توزیع شده دارای ارزش بوده و نسخه های قدیمی از اعتبار خارج می باشند. *: شماره صدور : تاریخ صدور/ ابلاغ: 1/7/1383 مهراعتبار: نام تهیه کننده: سمت تاریخ:         امضا: نام تایید کننده: سمت: تاریخ:            امضا: نام تصویب کننده: سمت: تاریخ: صفحه شماره بازنگری: شماره فایل کامپیوتری: عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه 1-1  1- کلیات           7 1-2  تاریخچه سازمان 7 1-3  مقدمه 7 1-4 دامنه کاربرد 7 2- مرجع قانونی 7 3- واژگان و تعاریف 7 4- سیستم مدیریت کیفیت 8 4-1  الزامات عمومی 8 4-2  الزامات مستند سازی 8 4-2-1  کلیات 8 4-2-2  نظامنامه کیفیت 9 4-2-3  کنترل مستندات 9 4-2-3-1 مشخصات مهندسی 10 4-2-3-2 تغییرات مهندسی 10 4-2-4 کنترل سوابق کیفیت 10 4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق 10         5- مسئولیت مدیریت 10 5-1  تعهد مدیریت 10 5-1-1 کارایی فرآیند 11 5-2  تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی) 11 5-3 خط مشی کیفیت 11 5-4 طرح ریزی 11 5-4-1 اهداف کیفیتی 11 5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 12  عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه 5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات 12 5-5-1 مسئولیت و اختیار 12 5-5-1-1 مسئولیت کیفیت 14 5-5-1-2 نمودار سازمانی 14 5-5-1-3 ماتریس ارتباطات 14 5-5-2 نماینده مدیریت 14 5-5-2-1نماینده مشتری 14 5-5-3 ارتباطات داخلی 14 5-6 بازنگری مدیریت 15 5-6-1 کلیات 15 5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 15 5-6-2 ورودی های بازنگری 15 5-6-3خروجی ها ی بازنگری 15 6- مدیریت منابع 16 6-1 فراهم آوری و تامین منابع 16 6-2 منابع انسانی 16 6-2-1 کلیات 16 6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش 16 6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول 17 6-2-2-2 آموزش 17 6-2-2-3 آموزش حین کار 17 6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان 17 6-3 زیر ساخت 18 6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات 18 عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه 6-3-2 طرحهای اقتصادی 18 6-4 محیط کار 18 6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول 18 6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی 19 6-4-2 پاکیزگی محیط کار 19 7- تحقق محصول 19 7-1 طرح ریزی  تحقق محصول 19 7-1-1- طرح ریزی  تحقق محصول- تکمیلی 20 7-1-2 معیار پذیرش 20 7-1-3 رازداری 20 7-1-4 کنترل تغییرات 20 7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری 20 7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول 20 7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری 21 7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول 21 7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی 22 7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان 22 7-2-3 ارتباط با مشتری 22 7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی 22 7-3 طراحی و توسعه 23 7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه 23 7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23 7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23 7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23  عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه 7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23 7-3-2-1 ورودی طراحی محصول 23 7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت 23 7-3-2-3مشخصات ویژه 23 7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه 24 7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی 24 7-3-3-2  خروجی طراحی فرآیند ساخت 24 7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت 24 7-3-4بازنگری طراحی و توسعه 24 7-3-4-1پایش 24 7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه 24 7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه 24 7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی 24 7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه 24 7-3-6-3 فرآیند تایید محصول 25 7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه 25 7-4 خرید 25 7-4-1 فرآیند خرید 25 7-4-1-1 تطابق با قوانین 25 7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده 26 7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری 26 7-4-2داده های خرید 26 7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده 26 7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی 26  عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه 7-4-3-2 پایش تامین کننده 27 7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی 27 7-5 تولید و ارائه خدمات 27 7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات 27 7-5-1-1 طرح کنترل 27 7-5-1-2 دستورالعمل های کاری 27 7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار 28 7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه 28 7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید 28 7-5-1-6 برنامه ریزی تولید 28 7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات 29 7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری 29 7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات 29 7-5-3 شناسایی و رد یابی 29 7-5-4 اموال مشتری 30 7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری 31 7-5-5 نگهداری محصول 31 7-5-5-1 انبارش موجودی 31 7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری 31 7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری 32 7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون 32 7-6-3 الزامات آزمایشگاه 33 7-6-3-1آزمایشگاه داخلی 33 7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی 33  عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه           8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود 33 8-1 کلیات 33 8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری 33 8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری 33 8-2 پایش و اندازه گیری 33 8-2-1 رضایت مشتری 33 8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی 34 8-2-2 ممیزی داخلی 34 8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 35 8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت 35 8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی 35 8-2-2-3 ممیزی محصول 35 8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی 35 8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی 34 پایش و اندازه گیری فرآیندها 35 8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت 36 8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول 36 8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد 36 8-2-4-2 قطعات ظاهری 37 8-3 کنترل محصول نامنطبق 38 8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی 38 8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق 38 8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده 39 8-3-3 اطلاعات مشتری 39  عنوان سند: نظامنامه کیفیت            مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:2-4 شماره سند:QM        عنوان                                                             صفحه اجازه ارفاقی مشتری 39 8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف 39 8-4 تجزیه و تحلیل  داده ها 39 1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها 39 8-5 بهبود 40 8-5-1 بهبود مستمر 40 8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان 40 8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت 40 8-5-1-3 طرح بهبود مستمر 40 8-5-2 اقدام اصلاحی 41 8-5-2-1 حل مسئله 41 8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی 41 8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی 41 8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی 41 8-5-3 اقدام پیشگیرانه 41 8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی 42 -2-مقدمه : این نظامنامه کیفیت به منظور مشخص ساختن سیستم مدیریت کیفیت شرکت شده و در قالب آن چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای استاندارد بین المللی ISO9001:2000 در ارتباط با تولید انواع محصولات و مجموعه های خودرو تشریح گردیده است. در این سیستم، به همه اجزای سیستم با نگرشی فرآیندگرا توجه شده است و لذا در این نظامنامه، کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که به نحوی بر روی سیستم مدیریت کیفیت موثر میباشند معرفی گردیده اند. بدیهی است که بدلیل ویژگیهای خاص و ماهیت این مدرک (نظامنامه) ، تنها به معرفی اجمالی فرآیندها و بررسی و ارتباط و تعامل میان آنها پرداخته شده و توضیحات کاملتر در برگه های تفضیلی هر فرآیند، روشهای اجرایی مربوطه و همچنین سایر مدارکی که در داخل متن نظامنامه، به آنها اشاره شده ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که دلایل توجیهی برای صرفنظر کردن از برخی نیازمندی های استاندارد مرجع نیز در این نظامنامه آمده است. دامنه کاربرد: این نظامنامه در برگیرنده استاندارد ISO9001:2000در شرکت میباشد. ما می خواهیم با استفاده از پیاده سازی این سیستم، الزامات مشتری را در خدمات تولیدی خود فراهم آوریم و در نهایت رضایت مشتری را از طریق بهبود مستمر کیفیت افزایش دهیم. دامنه شمول این نظامنامه، انواع محصولات و مجموعه های خودرو در شرکت می باشد. این سیستم بر پایه الزامات استاندارد بین المللی ISO9001:2000  نهادینه شده و الزامات خاص صنایع خودروسازی ISO/TS 16949:2002  و الزامات مشتری نیز به این الزامات اضافه شده است. و در سطح سازمان پیاده سازی می گردد. نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت نکته مهم و قابل ذکر آن است که قبل از اعلام مشخصات کالای مورد درخواست به تأمین کننده، ضروریست که از صحت و کفایت داده های خرید( نیازمندیهای مشخص شده برای خرید) اطمینان حاصل گردد که در این خصوص سازمان بمنظور تعیین پارامترها و مشخصه های مهم کنترلی با تأمین کنندگان خود، همکاری های لازم را انجام می دهد. 7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده: سیستم مدیریت کیفیت در شرکت بگونه ای طراحی شده است تا کلیه اقلام خریداری شده قبل از مصرف موردتست و آزمون قرار گیرند و تأئید یه های کیفی لازم را اخذ نمایند. به عبارتی ضروریست که بازرسی ها و سایر اقدامات تعیین شده انجام گیرند تا اطمینان حاصل گردد که محصول خریداری شده الزامات مشخص شده برای خرید را برآورده می سازد. در مواردی که شرکت یا مشتری بخواهند تصدیق را در محل تأمین کننده انجام دهد، مراحل تصدیق همانند تصدیق اقلام ورودی به سازمان و براساس رویه بازرسی و آزمون خواهد بود – ارزیابی اثرات شرایطی که خارج از محدوده مشخصات باشد 7-6-3 الزامات آزمایشگاه 7-6-3-1 آزمایشگاه داخلی در حال حاضر با توجه به عدم وجود آزمایشگاه در سازمان، این بند موضوعیت ندارد اما راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه از برنامه های سازمان می باشد.  7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی  شرکت کوبن مبدل فرد جهت آزمایشهای خارجی از آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 و یا آزمایشگاه هایی که دارای تأییدبه اداره استاندارد می باشند استفاده نماید. این مورد جهت آزمایشگاههای کالبیراسیون هم کاربرد دارد. جهت انجام آزمایشات تإئیدیه اداره استاندارد در زمینه دامنه مشمول آزمایشات اخذ می گردد.

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,ترمز,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی کارخانه…

 • لعاب کاری روی فلز

  پروژه لعابکاری روی فلز,تحقیق پوشش دادن لعاب,تحقیق تولید و ساخت لعاب,تحقیق سیر تکاملی لعاب,تحقیق لعاب کاری,تحقیق لعابکاری روی فلز,لعاب کاری روی فلز دانلود فایل  لعاب کاری روی فلز در 75 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc مقدمه     پیشرفت…

 • تحقیق انواع کاه

  انواع کاه,بررسی انواع کاه,پروژه انواع کاه,تحقیق انواع کاه,درباره انواع کاه,مقاله انواع کاه دانلود فایل تحقیق انواع کاه مقدمه کاه شامل ساقه های الیافی حاصل از جو ، گندم ، یولاف و یا لگوم ها است . همچنین ساقه و برگهای…

 • دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

  داده های مربوط به اقلام ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران…

 • مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دانلود فایل مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می…