پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان

پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,پروژه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,تحقیق بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,دانلود پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,مقاله بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان

دانلود فایل

پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش   فهرست مطالب صفحه عنوان پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 3       1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4       1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4       1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6       1-4.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7               1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7       1-6.متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8       1-7.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8       1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9       1-9.جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. 9       1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….. 9       1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 10       1-12.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10       1-13.محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 14       1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… 14 فصل دوم:پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 15 2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16       2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17       2-2-1-تعاریف بودجه…………………………………………………………………………………………………………………….. 17       2-2-2-مقاصد بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………… 18       2-2-3-وظایف بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………… 18             2-2-4-روشهای بودجه بندی………………………………………………………………………………………………………… 19       2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………… 24       2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………. 25       2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی …………………………………………………………….. 25       2-3. عوامل بودجه بندی………………………………………………………………………………………………………………… 26       2-3-1-عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………. 27      2-3-2-عوامل فنی-فرایندی……………………………………………………………………………………………………………. 31       2-3-3-عوامل انسانی……………………………………………………………………………………………………………………… 37       2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………… 42       2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی………………………………………………………………………………………………. 42       2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 44       2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 45       2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی …………………………………….. 46       2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………. 46       2-4-4-2-انگلیس…………………………………………………………………………………………………………………………… 48       2-4-4-3-امریكا……………………………………………………………………………………………………………………………… 50       2-4-4-4-ایرلند……………………………………………………………………………………………………………………………… 54       2-4-4-5  هلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 56       2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 57       2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………. 58       2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا…………………………………………………………………….. 60       2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ………………………………………………………………………………. 60       2-5 نتایج و جمع‌بندی  …………………………………………………………………………………………………………………  70 فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 73      3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74       3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74       3-3.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 75       3-4.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 75       3-5.متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 76       3-6.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77       3-7. نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 77       3-8.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 79       3-9.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80       3-10.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81             3-11- روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 82       3-12 خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………… 85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 87         4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 87       4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 87       4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………. 91       4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… 92       4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………. 95       4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………. 98       4-7 نتیجه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………. 105 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………… 106     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-1.نتیجه گیری کلی    107     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-2.پیشنهادها   109 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26 جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70 جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج………………………………………………………… 72 جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79 جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88 جدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89 جدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90 جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93 جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94 جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………….. 96 جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97 جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99 جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100 جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101 جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102 جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………………… 103 جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104 جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزد………………………………………………………………………… 88 نمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………….. 89 نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………….. 90 پیشگفتار:      بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاكید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملكرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملكرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.     اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم  می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت كند.     بطور كلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه كنونی ما كجاست؟ می خواهیم كجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟     بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی كردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور مطرح شد براساس این بند: ” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی كشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شركتها و سازمانهایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی كه صورت می گیرد انجام دهد. ”  این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد.     با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  بانکهای  سپه استان یزد بعنوان یكی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه كل كشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشكلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید. این تحقیق از پنج فصل تشكیل شده است. فصل اول مربوط به كلیات تحقیق كه در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق كه این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق كه روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، كه هر كدام از فرضیه‌ها به تفكیك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق كه پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات كاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم. 1-1-مقدمه استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم. 1-2- بیان مسئله:     بودجه یكی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است كه شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی كارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سیستم جاری به چگونگی كارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و كنترل بدست آید.     در كشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای كه نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ریزی را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز كند. با این وجود به رغم این تاكیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.     با توجه به مطالبی كه بیان گردید می توان دریافت كه ضرورت توجه به موانع پیاده سازی  بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی كه مربوط به مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه كارهایی جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است كه آیا عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و كدامیك از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است كه اثبات نماید هر یك از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر كدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:     اداره یك واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای كنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می كنند. بودجه بندی ركن اساسی فرآیند برنامه ریزی و كنترل مدیریت به شمار میرود.     نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای كنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملكرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می كند(سعادت، 1380).     نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملكرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و كل برنامه های دولت كه برای نیل به اهداف مشخصی به كار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این كار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).     از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.     اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وكنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می كند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود كه انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانك، 2003). روش فریدمن      برای این منظور نتایج مشاهدات در گروههای مختلف به ازاء هر عامل A، از بزرگترین مشاهده تا كوچكترین مشاهده، رتبه هایK و …و3و2و1 در نظر گرفته می شود. سپس جدول رتبه بندی مشاهدات را بدست آورده، آنگاه مقدار عددی ملاك آزمون كننده محاسبه می گردد. فرآیند آزمون فرضیه بصورت زیر انجام می گردد: عاملA بر عامل B مؤثر نیست:H0 عاملA بر عامل B مؤثر است:H1 سطح معنی دار بودن ملاك آزمون كننده:α  K(X1,X2,…,Xn)=X2=[[12/NK(K+1)]*[Σ(Rj)2]]-3N(K+1) W(X2≥X21- α,k-1) n=تعداد K=دامنه      بنابراین برای این فرضیه اصلی، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0 : عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیر معنی داری ندارد. H1:عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیرمعنی داری دارد.     در این صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانعی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد موانع محیطی، فنی و فرآیندی و انسانی مواجه است. در مورد فرضیه فرعی اول، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل انسانی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری ندارد. H1: عوامل انسانی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع انسانی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع عدم وجود آموزش، عدم وجود شرایط احراز مشاغل چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ تجربی، فقدان نظام حقوق و مزایای مناسب و همچنین فقدان نظام تشویق و تنبیه مواجه است.     در مورد فرضیه  فرعی دوم، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل فنی و فرآیندی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری ندارد. H1: عوامل فنی و فرآیندی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع فنی و فرآیندی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه با موانع عدم وجود برنامه ریزی استراتژیك، عدم تعیین شاخص در بودجه بندی، عدم اعتبار شاخص در بودجه بندی، عدم تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری مواجه است.     در مورد فرضیه سوم فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل محیطی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری ندارد. H1: عوامل محیطی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع محیطی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد كشور با موانعی از قبیل عدم ثبات سیاسی و عدم توافق و هماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه، عدم پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی، عدم پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه مواجه است.      برای تحلیل رابطه  نمونه نمونه مستقل از آزمون کروسکال والیس استفاده می شود. این آزمون تابعی از رتبه های مشاهده ها در نمونه می باشد که با جهت آزمون رابطه بین سطح تحصیلات، رشته و تجربه با عوامل مدیریتی از این آزمون استفاده می کنیم که فرمول آن به صورت زیر است: پس نتیجه بدست آمده را با نتیجه بدست آمده از جدول خی دو مقایسه کرده اگر عدد بدست آمده کوچکتر باشد فرضیه  تأیید و اگر بزرگتر باشد فرضیه رد و فرضیه  تأیید می‌گردد. 3-12- خلاصه و جمع بندی در این فصل ابتدا روش تحقیق، فرضیه های تحقیق،روش گردآوری اطلاعات ارائه گردید. سپس به روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته که میزان روایی پرسشنامه را از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان، توزیع ابتدای پرسشنامه بین تعدادی از کارمندان بانک و اعمال نظرات آنها افزایش داده شد و پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد که 89% می باشد و در پایان درباره روش آزمون فرضیه های تحقیق شامل آزمون فریدمن و کروسکال والیس توضیحاتی ارائه گردید.

 • مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

  مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش دانلود فایل مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش خلاصه شرلی، كریس و استاسیا دانش آموزان یك دبیرستان شهری بزرگ هستند. صبح هنگامی كه به مدرسه می روند راجع…

 • پروژه بررسی شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی,پروژه بررسی شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی,تحقیق بررسی شناخت عوامل موثر بر میزان…

 • پروژه بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

  پایان نامه بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران,پروژه بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در…

 • مقاله یاددهی و یادگیری آموزش ابتدایی

  مقاله یاددهی و یادگیری آموزش ابتدایی دانلود فایل مقاله یاددهی و یادگیری آموزش ابتدایی فهرست: آموزگاری، یك فرصت است اهمیت دوره ابتدایی چیست؟ نقش تربیتی معلمان این دوره بر نقش آموزشی‌شان تعبیر «مدرسه زندگی» مهم‌ترین مشكلات دوره ابتدایی چیست؟ ویژگی‌های…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو) در  58صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…