پایان نامه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی

اسناد,پایان نامه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی,پروژه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی,تحقیق بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی,تفاوت,دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی,سبك,ك,مقاله بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی در 73 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب               عنوان                                                               صفحه فصل اول  مقدمه …………………………………………………………………2               بیان مسئله ………………………………………………………………………………..3 فرضیه تحقیق  …………………………………………………………………………….4 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………5 فصل دوم: پیشینه تحقیق سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………..8 نظریه هایدر…………………………………………………………………………………..9              جونز ودیویس…………………………………………………………………. ………10 هارولد کلی…………………………………………………………………………….. 11 شیور………………………………………………………………………………….. 12               سه بعدی واینر………………………………………………………………………… 13               خطاها و سوگیری اسناد……………………………………………………………… 14               سوگیری مربوط به جنس…………………………………………………………….. 17            اسنادها درمورد خود………………………………………………………………….. 18              عاملان در برابرناظران………………………………………………………………..19              سبکهای انتسابی………………………………………………………………………. 20 نتسابهای درماندگی انسان………………………………………………………….. 22 اسناد مربوط به بازده…………………………………………………………….  24 اسناد بعد از موفقیت وشکست……………………………………………………   25 اسنادها ورفتار …………………………………………………………………… 27 تعریف استثنایی …………………………………………………………………..28   گروهبندی دانش آموزان استثنایی……………………………………………… 29 تاریخچه عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………….. 30 تعریف عقب ماندگی ذهنی …………………………………………………….. 31 رفتار سازشی…………………………………………………………………….35 طبقه بندی کودکان عقب مانده …………………………………………………. 37 گروه آموزش پذیر …………………………………………………………….. 39 تحقیقات داخلی وخارجی………………………………………………………..41 فصل سوم: روش اجرای تحقیق روش طرح وتحقیق …………………………………………………………… 44 جامعه آماری …………………………………………………………………….44 نمونه آماری………………………………………………………………………44 ابزار تحقیق ………………………………………………………………………45 روش اجرای تحقیق………………………………………………………………45 روش تجزیه وتحلیل …………………………………………………………….46 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………48 فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری نتیجه گیری ……………………………………………………………………….65 پیشنهادات ………………………………………………………………………….66 محدودیتهاومشکلات ……………………………………………………………..67 منابع منابع………………………………………………………………………………..69 ضمائم ضمائم …………………………………………………………………………… 73 مقدمه:              هر ساله میزان قابل توجهی ازمنابع انسانی واقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر می رود. هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی وتغذیه نوزادان وجلوگیری از حامله شدن مادران در سنین بالا ، ناسازگاریهای خونی ، اختلافات هورمونی … انجام می شودولیکن این مسئله همچنان یکی از مشکلات اساسی هرجامعه ای می باشد .                                                               یکی از مسائلی که درزندگی کودکان عقب مانده ذهنی ممکن است زیاد باشد مسئله شکست بیشتر درزندگی آنها باشد . درواقع شکست یک پیامد منفی است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگیزه در افراد شود بخصوص اگر این فرد عقب مانده ذهنی باشد که باعث ارزشیابی نادرست آنها از خود ونادیده گرفتن تواناییهاودر نتیجه احساس ضعف وناتوانی در آنها میگردد.                                 عوامل زیادی در موفقیت وشکست دانش آموزان دخالت دارند وطبق تحقیقات                    انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دادن آنها می باشد بدین معنی که اسناد  نامطلوب منجر به کاهش انگیزش در آنها می شود. تئوری اسناد از تئوریهای شناختی انگیزش است که هدف آن بررسی شیوهایی است که افراد ،رویدادها وحوادث راتعیین کرده وبه دنبال روابط روابط علت                                                   ومعلولی بین آنها هستند. (هاروی ، ویری 1984)                                                                                                                                                                                                                                       بیان مسئله:                                                                          ما چگونه رفتارهاو انگیزه های دیگرانرا درک وتغییر می کنیم؟                                          چگونه باور ونگرشهای افرادشکل می گیرد؟                                                                  وچرا مردم این گونه رفتار می کنند؟                                                                             برای جواب دادن به این سوال ماباید از فرایند اسناد استفاده می کنیم وباید رفتار افرادرابه آمیزه ای ازعلتها اسناد دهیم .  بدون شک در زندگی خود با افرادی مواجه شده ایم که همواره گناه شکست خود را گردن دیگران یا عوامل مختلف بیرونی می اندازند  و به جای اینکه آن شکست راحاصل اعمال خود بدانند   یا خود را مسئول آن شکست بدانند تلاش می کنند تا توجیه قابل قبولی برای شکست خود فراهم کرده وبدین وسیله از ایجاد تصویر منفی از خود در ذهن دیگران اجتناب ورزند. نظریه های اسنادی برمبنای   چنین تنبیهایی بنا شده اند.                          حال سوالی که مطرح می شوداین است که آیا اسناد دادن در مورد همه کودکان نیز صدق  می کند واینکه کودک عقب مانده ذهنی از آن چگونه استفاده می کند. به طور کلی در این تحقیق بدنبال این مسئله هستیم که آیا با افزایش سن نوع اسناددادن کودکان عادی وعقب مانده ذهنی باهم تفاوت داردودیگر اینکه آیانوع اسناد دادن دختران وپسران با یکدیگر تفاوت دارد واگر دارد بیشتر از سبک رویدادهای منفی یا مثبت استفاده  می نمایند از اینرو بر آن شدیم که بر روی سبکهای اسنادی در کودکان عقب مانده ذهنی واینکه مشکلات وشکستها وموفقیتهای خود را                   چگونه وبه چه عواملی نسبت می دهند بررسی نمایم . امیدوارم این تحقیق مقدمه ای کوچک برای توجه بیشتر به این کودکان که در جامعه مانند آنها کم نیز نمی باشند، باشد.                        یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی اولیه این مساله است که در سلامت وبهداشت روان آنها تاثیر بسزایی دارد این نکته مهم دیگر آنکه استفاده به موقع از سبک اسنادی می تواند سبب کاهش اضطراب وفشارروانی افراد به خصوص در این گروه از کودکان می گردد.     دیگر عامل مشکلاتی که این کودکان برای خانواده های خودبوجود می آورند ، نوع نگرشی که خانواده آنها نسبت به آنان دارند. اینکه آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه شکست خود را به عوامل بیرونی وناپایدار واختصاصی نسبت می دهند یابه گونه دیگر ویا اینکه اصلاٌ این کودکان می توانند از تئوریهای شناختی اسناد استفاده کنند و آیا اسناد دادن برای آنهامعنی دارد یاخیر.                                                  فرضیه تحقیق: فرض ها یا پیش بینی های این پژوهش عبارتنداز:      1- بین سبک اسنادی کودکان  عقب مانده ذهنی وکودکان عادی تفاوت وجود دارد. 2-  سبک اسنادی  کودکان عقب مانده  ذهنی  وکودکان عادی با افزایش سن  تغییر می کند. 3- بین سبک اسنادی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد. 4- بین سبک اسنادپسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد. 5- بین سبک اسنادی دختران عادی وپسران عادی تفاوت وجود دارد. 6- بین سبک اسنادی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد.                                                                                      تعاریف عملیاتی : اسناد: عبارت است از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها را به عوامل زیر بنایی آن پیوند دهند.  اسناد در روان شناسی اجتماعی یعنی تمایل به ادراک انگیزه ها ،خصوصیات ، مقاصد وتواناییهای افراد دیگر براساس مشاهده رفتارآنهابه عبارت دیگر تمایلی است کم وبیش خودکار به تبیین اعمال دیگران وخود.   سبک اسناد: اسناد فرآیندی است که منبع حاکم بررفتار فرد اشاره دارد بین طیفی از درونی  یا بیرونی در نوسان است ازیک طرف شخص باسبک اسناد درونی است که مسئولیت اعمال خود رامی پذیرد وپیامد های محیطی رانشان گرفته از حالات درونی خویش می داند خلقیات ها ، نگرش ها، خصوصیات شخصیتی ، توانایی وعملکرد های فرد و بالاعکس شخص با سبک اسناد بیرونی تمایل دارد کنترل رفتارهایش رابه نیروهای بیرونی نسبت دهد.                                                                                            تعریف عملیاتی اسناد: نحوه تعبیر وتفسیر علت شکست ها وموفقیت ها که توسط خود آنها که در این پژوهش بر اساس نحوه پاسخگویی به موفقیت های (مثبت ومنفی ) در سه بعد اسنادی ( درونی ، بیرونی ، پایدار،نا پایدار ، اختصاصی کلی ) توسط پرسشنامه سبک اسنادی کودکان     CASQ سنجیده می شود.      سبک اسناددرونی- بیرونی: نسبت دادن علت حادثه یا پدیده به عاملی در خود شخص در تمایل نسبت دادن حادثه یا پدیده به عاملی که مربوط به افراد دیگر یا شرایط غیر شخصی است .                                                                                                             سبک اسنادپایدار- ناپایدار : نسبت دادن علت حادثه یا پدیده به عواملی ثابت درطول زمان در مقابل نسبت دادن علت حادثه یا پدیده به عامل موقت وزود گذر و کم دوام .                        سبک اسناد کلی– اختصاصی: نسبت دادن علت حادثه یا پدیده به عاملی که درتمام موقعیت های مشابه وجود دارد درمقابل نسبت دادن علت حادثه یا پدیده به عاملی که فقط درهمان موقعیت خاص وجوددارد.                                                                                           عقب مانده ذهنی : اختلالی است که از هر صد کودک سه تن رامبتلا می کند ودو سوم آن پسر  می باشد.عقب مانده ذهنی به محدودیتهای قابل توجه در عملکرد اشاره دارد.                                     عقب مانده ذهنی باکارکرد عقلانی پایین از متوسط مشخص می شود که همزمان با آن در دو یا چند زمینه زیر محدودیتهایی وجود دارد.                                                                         ارتباط ، مراقبت از خود ، زندگی در خانه و…می باشد.                                                         تعریف عملیاتی عقب مانده ذهنی : گروهی از کودکان هستند که در مراکز نگهداری کودک عقب مانده ذهنی ثبت نام کرده اند وباظن قوی که این کودکان عقب مانده ذهنی هستند پرسشنامه روی آنها انجام شده است.                       مقطع سنی : مقطع سنی که در این پژوهش مورد نظر است مقطع سن 11-9 سال              می باشد که بر حسب سن تقویمی آنها است که این مقطع سنی برای هردو گروه کودک عادی وعقب مانده ذهنی یکسان است.                                                                                                                  روش و طرح تحقیق       همانگونه که در فصلهای گذشته ذکر شد دوران ما ، دوران تحولات ودگرگونی های سریع وبنیادی است واین مهم است که کودک عقب مانده ذهنی چه نقشهایی در حیات اجتماعی به عهده بگیرد گرفته وچگونه آنها رابه کار می برد ؟      باتوجه به تحولات سریع جامعه ونیاز به پیوستن هر چند بیشتر این کودکان به محیطهای کارومسائلی که درحاشیه آن وجود دارد از سبکهای اسنادی این کودکان استفاده می کنند باعث می شود که شکستها وموفقیتهای خود رابه چه عواملی نسبت می دهند وبر حسب آن این پایانامه تهیه گردید. جامعه آماری     جامعه آماری شامل گروهی از افراد می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می باشد بنابراین جامعه آماری شامل کلیه کودکان عقب مانده ذهنی است که در مدارس عقب ماندگان ذهنی شهرستان کرج به تحصیل اشتغال دارند. نمونه آماری      نمونه آماری گروه کوچکتر از جامعه است که برای مشاهده وتجزیه وتحلیل انتخاب شده است بنابراین نمونه آماری این تحقیق به صورت نمونه گیری در دسترس بوده است. 20 کودک دختر وپسر عقب مانده ذهنی از مدارس عقب ماندگان ذهنی وتوانبخشی 20 کودک دختر وپسر عادی ازمدارس همان مناطق به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارتحقیق      در این تحقیق از پرسشنامه سبک اسنادی کودکان  (CASQ) این پرسشنامه توسط پیترسون وسگنمین (1984)تدوین شده است استفاده شده است .      این پرسشنامه دارای دوموقعیت مثبت ومنفی است . در موقعیت های مثبت رویدادهای خوشایند ودر موقعیت های منفی رویدادهای ناخوشایند ترسیم شده اند.       بعلاوه هر موقعیت دارای سه بعد اسنادی ( درونی – بیرونی – پایدار – ناپایدار- کل اختصاصی ) می باشد وهر بعد نیز دارای شش سوال است . در این پرسشنامه دانش آموزان رویدادهای خوشایند یا نا خوشانید هرسوال راتعیین احتمال (الف – ب ) پاسخ می دهند درواقع دانش آموزپاسخی را که به تعیین احتمالی او نزدیکتر است انتخاب می کند فرم نهایی این پرسشنامه به صورت 36 پرسش دو گزینه ای   (مثبت ومنفی ) هر یک از 18 سوال تهیه شده است . از مجموع 18 سوال هر گروه به هر یک از ابعاد ( درونی – بیرونی – پایدار – ناپایدار- کل اختصاصی ) شش سوال تعلق می گیرد که نمرات هر یک از این ابعاد بطور جداگانه و مطابق با کلید نمره گذاری پرسشنامه استخراج می گردد. روش اجرای تحقیق        برای اجرای تحقیق ابتدا با دومدرسه کودکان عقب ماندگان ذهنی وتوانبخشی و دو مدرسه کودکان عادی هماهنگی شد . مدارس کودکان عقب مانده ذهنی قرار شد 5 کودک 9 تا11 ساله که توانایی کلامی آنها بیش ازدیگران است معرف کنند که پرسشنامه راروی آنها اجرا کنیم و از آنها خواسته شد که به سوالات پرسشنامه بادقت پاسخگو باشند وهرکدام که بیشتر باحالتهای آنها متناسب است جواب دهندتا نتیجه آماری صحیح صورت گیرد وهمینطور درمدارس عادی اجرا شد. روش تجزیه تحلیل داده ها     چگونگی تحلیل نتایج بر اساس روش تحلیل واریانس چند عاملی بود که اطلاعات را به صورت جداولی در آورده ومیانگین هر یک از اعداد جداول را حساب کرده وبا فرمول زیر محاسبه : SSt = µ + SSB + SSW                                                                                     

 • مقاله کامل مهندسی نفت

  پایان نامه نفت,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق نفت,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,مقاله کامل مهندسی نفت,مهندسی نفت,موضوع نفت,نفت,نفت چیست دانلود فایل پایان نامه ی کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و ... با قیمت عالی فهرست 1- کلیات 2- بررسی گونه های سنگی…

 • مبانی نظری نوجوانی

  پیشینه پژوهش نوجوانی,مبانی نظری نوجوانی دانلود فایل مبانی نظری نوجوانی در  29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

 • پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

  پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه,دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دانلود فایل پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه عنوان: دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 14 صفحه این فایل شامل پرسشنامه ای است…

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • پایان نامه اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین

  اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین,پایان نامه اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین,کان مناسب برای شعب بانک دانلود فایل پایان نامه اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک…