اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری,پایان نامه اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰار در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ﭼﻜﻴﺪه اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪام درﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و روش- ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ، ﺟﺎی روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﺎر را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﻲ از ﻃـﺮف ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد. در روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓـﻪ و ﺳـﺮوﻳﺲ- ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ روی روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖﻫـﺎ در ﻃـﻲ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ. ﺑـﺮای ارزﻳـﺎﺑﻲ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل روش روی ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎر ﻣﻌﻤـﺎران و ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧـﺮماﻓـﺰار روی ﻫﻤـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی: ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻮﻟﻮژی ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ  1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا1 ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪای ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ واﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺎزی را ﻣﻲ- ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﺑﺎزاری ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺘﺼﺎد و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑـﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ زودﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﻧﻬـﺎ ﺳـﺮﻳﻊﺗـﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ2 ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧـﺮماﻓـﺰاری وﺟـﻮد دارد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ از ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺮماﻓـﺰار ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳـﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳـﺮوﻳﺲ-ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺼﻞ اول 1 ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ         1 2-1 ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ    3 3-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  4 4-1 ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ         4 5-1 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ       5 6-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ         7 ﻓﺼﻞ دوم 8 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ   8 2-2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی  9 1-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا   9 1-1-2-2 ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ       10 2-1-2-2 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ   11 3-1-2-2 ﺷﻲء ﺳﺮوﻳﺲ       .. 11 4-1-2-2 ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﻲ         11 5-1-2-2 ﺗﺸﺮﻳﺢ    12 6-1-2-2 ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ          12 7-1-2-2 ﺗﺮﻛﻴﺐ   13 2-2-2 ردﻳﺎﺑﻲ       13 1-2-2 روﺷﻬﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ        16 2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ  17 1-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت     17 1-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮی    19 2-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺟﺒﺮی    21 3-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎل   23 2-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده ﻛﺎوی 24 3-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ       25 3-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ   25 25        ADAMS Re-Trace 1-3-2 26        SQMiner 2-3-2 27        Ontological Approach 3-3-2 28        Traceability ReARMed 4-3-2 29        Using Domain ontologies 4-3-2 29        STraS 5-3-2 31        LGRTL 6-3-2 32        Noun Indexing 6-3-2 33        MUPRET 7- 3-2 4-2 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ   33 1-4-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت           34 2-4-2 روش داده ﻛﺎوی        35 3-4-2 روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ    35 5-2 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           36 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم            37 روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی         37 2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی            38 1-2-3 ﻫﺪف روش و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی آن 38 2-2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی        39 2-2-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج     . 42 1-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 43 2-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 46 3-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج            47 2-3 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           49 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم          51 ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی          51 2-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ            52 1-2-4 ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ 52 1-1-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ     53 2-2-4 ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﻳﺲ          56 1-2-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری        56 3-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج   59 4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺳﺘﺨﺮاج   60 4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺨﺮاج  62 3-4 ارزﻳﺎﺑﻲ روش 66 3-4 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ           72 ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ            72 ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی         72 1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ           73 2-5 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ     73 3-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ    74 4-5 ﻧﻮآورﻳﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ         76 5-5 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی    76 6-5 ﻛﺎرﻫﺎی آﻳﻨﺪه   76 ﻣﺮاﺟﻊ    77 واژه ﻧﺎﻣﻪ 81 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺷﻜﻞ 1-1 روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر     6 ﺷﻜﻞ 1-2 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت    19 ﺷﻜﻞ 2-2 ﻣﻌﻤﺎری اﺑﺰار 26  ReAdams ﺷﻜﻞ 3-2 ﻣﻌﻤﺎری روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ   27 ﺷﻜﻞ 4-2 ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب 30  StraS ﺷﻜﻞ 5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ 31           STRas ﺷﻜﻞ 6-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ردﻳﺎﺑﻲ در 32  LGRTL ﺷﻜﻞ 1-3 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی    40 ﺷﻜﻞ 2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶﭘﺮدازش ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ورودی      40 ﺷﻜﻞ 3-3 ﻣﺘﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی ذﺧﻴﺮه رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ          41 ﺷﻜﻞ 4-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج  . 43 ﺷﻜﻞ 5-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ        45 ﺷﻜﻞ 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ    53 ﺷﻜﻞ 2-4 ﻣﺪل ﺳﺮوﻳﺲ        56 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ ﺟﺪول 1-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ         36 ﺟﺪول 1-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ       44 ﺟﺪول 1-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 46 ..     OBER ﺟﺪول 2-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 47 ..     PBER ﺟﺪول 3-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺣﺮﻓﻪ-ﻣﻮﺟﻮرﻳﺖ       48 ﺟﺪول 4-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ- ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ   48 ﺟﺪول 5-3 ﺟﺪول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ   48 ﺟﺪول 6-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ- ﺳﺮوﻳﺲ ( ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج) 49 ﺟﺪول 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ      54 ﺟﺪول 2-4 ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ      54 ﺟﺪول 3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ – ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ  55 ﺟﺪول 4-4 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ          .. 57 ﺟﺪول 5-4 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ    57 ﺟﺪول 6-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ-ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ    58 ﺟﺪول 7-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ(59           (OBER ﺟﺪول 8-4 رواﺑﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 60 ﺟﺪول 9-4 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 60        OBER ﺟﺪول 10-4 ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺮوﻳﺲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ            62 ﺟﺪول 11-4 ﺟﺪول PBER ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ         62 ﺟﺪول 12-4 ﻣﺜﺎل 1 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     63 ﺟﺪول 13-4 ﻣﺜﺎل 2 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     64 ﺟﺪول 14-4 ﻣﺜﺎل 3 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ     64 ﺟﺪول 15-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻗﻮی و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ      65 ﺟﺪول 16-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح اول روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ       67 ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح دوم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ       .. 68 ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﻮم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ      . 69 ﺟﺪول 18-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﭼﻬﺎرم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ    70 ﺟﺪول 18-4 ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن    71 ﺟﺪول 1-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ     75

 • دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

  الز,دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین,روند دوگانه علم مدیریتنظریه تصمیم گیری و جنبش انسان گرائی,روند روابط انسانیآغازگر جنبش انسان گرایان,سیستمهای اجتماعی,مدیریت علمیسنتینخستین روند مدیریت متداول,نظریه عمومی سیستمها و روند سیستم در مدیریت,ویژگی و كاربرد نظریه…

 • مقاله آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware

  پروژه آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware,تحقیق آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware,دانلود تحقیق آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware,مقاله آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware دانلود فایل مقاله آشنایی با محیط نرم‌افزار Authorware در 10 صفحه ورد قابل ویرایش   كلیات امروزه آموزش از…

 • بررسی گیاه کاهو به صورت لاتین

  بررسی گیاه کاهو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Lettuce, Lactuca sativa, is a leafy herbaceous annual or biennial plant in the…

 • مقاله اورانیوم و کاربردهای آن

  مقاله اورانیوم و کاربردهای آن دانلود فایل مقاله اورانیوم و کاربردهای آن قسمتهایی از متن: اورانیوم چیست؟ اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U وعدد اتمِی آن 92 می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین،…

 • پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد

  پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد دانلود فایل پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد   1.تولید فشار بالا:  درصنایع غذایی تجهیزات تولیدفشار باید تحمل فشار 4000اتمسفر و حدود 10000گردش کاری در سال را داشته…